- Maarten Tromp Advocaten - http://blog-maartentrompadvocaten.nl -

95 stellingen

Aan allen die (zakelijk of privé) met personenschadezaken te maken hebben, of nog te maken zullen krijgen.

Vandaag is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde. De stellingen waren geschreven als protest tegen de gang van zaken op dat moment binnen de katholieke kerk. De stellingen hebben uiteindelijk geleid tot grote hervormingen.

Met Maarten Luther deel ik niet alleen een voornaam, maar ook een streven om dingen anders te doen. Als cadeau voor de personenschadepraktijk (bestaande uit letsel- en overlijdensschadezaken) heb ik daarom ook 95 stellingen geformuleerd als aanzet tot een bredere discussie, met boodschappen voor alle betrokken personen en instanties. De diepere boodschap van de stellingen is om (i) zich beter in te leven in de situatie van slachtoffers en nabestaanden, (ii) om beter te communiceren en (iii) om meer en beter samen te werken. Daarmee wil ik bijdragen aan een evenwichtiger, efficiënter en bovenal rechtvaardiger schaderegelingstraject.

De positie van slachtoffers en nabestaanden is namelijk niet te benijden. Van de ene op de andere dag staat hun wereld totaal op zijn kop en moeten zij zich aanpassen aan een nieuwe realiteit. Het credo luidt: “slachtoffer centraal”, maar vaak verliezen wij het slachtoffer en de nabestaanden uit het oog. Voorts is het mijn overtuiging dat velen de problematiek (te) eenzijdig benaderen, althans alleen maar vanuit de eigen discipline.

De personenschaderegeling vraagt echter per definitie om een meer holistische aanpak. Omdat er meerdere disciplines bij de schaderegeling zijn betrokken, zou die aanpak meer moeten zijn gericht op samenwerking. Want alleen door samen te werken zullen slachtoffers en nabestaanden wellicht nieuwe doelen kunnen realiseren, waardoor eerder sprake kan zijn van herstel in autonomie. Vanuit dat perspectief heb ik de stellingen geformuleerd en geordend.

De stellingen bevatten overigens niet alleen suggesties om de personenschaderegeling te verbeteren, maar roepen ook op om bepaalde discussies te stoppen en juist andere discussies te starten. Omdat het om een multidisciplinaire aangelegenheid gaat, richten de stellingen zich tot diverse categorieën personen en instanties, waaronder ook de belangenbehartigers.

Wie de schoen past, trekke hem aan.

Zegt het voort!

Maarten Tromp

De stellingen vindt u hier: 95 stellingen [1]

Nawoord

De bovenstaande 95 stellingen zijn niet alleen bedoeld om in de personenschadepraktijk meer inlevingsvermogen te bewerkstelligen, maar ook om meer bewustwording te creëren van het multidisciplinaire karakter van de schaderegeling, met als oproep om meer met elkaar samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken. Daarbij komt dat in de praktijk van alle dag theoretische beperkingen worden ervaren, waarvan al jaren wordt geroepen dat daar wat aan moet worden gedaan.

Terug naar Maarten Luther. Naar verluidt pakten de hervormingen naar aanleiding van zijn stellingen veel groter uit dan hij zelf destijds voor mogelijk hield. Als mijn stellingen tot slechts geringe hervormingen zouden leiden, dan zou ik al heel blij zijn.
Voor een nadere toelichting op de stellingen houd ik mij graag en van harte beschikbaar. Men weet mij te bereiken.

Rotterdam, 31 oktober 2017

Maarten Tromp & het team van Maarten Tromp Advocaten